Generelle Betingelser for s360 A/S

1. Generelt

I det følgende omtales s360 A/S som ”s360” og den til hvem s360 skal præstere en ydelse mod betaling for ”Kunden”.

”Parterne” anvendes som betegnelse for både s360 og Kunden. Nærværende Generelle Betingelser omtales i det følgende som ”Betingelserne”.

Enhver mellem s360 og Kunden individuelt skriftligt indgået aftale hvor s360 for Kunden skal præstere en ydelse mod betaling omtaltes i det følgende som ”Aftalen”. Dette gælder uanset om der måtte være tale om en eller flere aftaler.

Er der modstrid mellem Betingelserne og Aftalen, har vilkårene i Aftalen forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale Parterne imellem.

Betingelserne kan ændres ensidigt af s360 med 30 dages varsel. De til enhver tid gældende Betingelser findes på: https://www.s360.dk/handelsbetingelser/

s360 er i tilfælde af salg, fusion, fission eller anden overdragelse af hele eller dele af s360’s forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne og Aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

Kunden samt datterselskaber, kan ikke ansætte konsulenter fra s360 A/S, så længe der er et konsulentforhold og i 12 måneder efter endt forhold.

2. Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende s360s ydelser, herunder patenter, design, varemærker, ophavsret ol., tilhører s360. Dette gælder både immaterielle rettigheder opstået før, under og efter parternes samarbejde, og Kunden opnår på ingen måde ret til anvendelsen af sådanne immaterielle rettigheder tilhørende s360.

3. Pris og betalingsbetingelser

Fakturerede beløb forfalder til betaling 14 dage fra fakturadato. (Netto 14 dage).

Ved for sen betaling pålægges Kunden at betale renter med 1 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned samt renter og kompensationsgebyr i tråd med gældende lovgivning.

s360 er berettiget til uden varsel at holde sin ydelse tilbage og/eller ophæve aftalen i tilfælde af betalingsmisligholdelse.

4. Varighed og ophør

Varigheden fremgår af Aftalen mellem Parterne.

Er varigheden ikke fastsat i Aftalen, kan Parterne hver især opsige samarbejdet med 30 dages varsel til udløbet af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt.

5. Ansvar og hæftelsesbegrænsning

5.0 Generelt

Med de modifikationer der fremgår nedenfor er s360 erstatningsansvarlig overfor Kunden efter dansk rets almindelige regler.

s360 er ikke ansvarlig for eventuelle tab forårsaget ved kun simpel uagtsomhed, ligesom s360s erstatningsansvar beløbsmæssigt aldrig kan overstige DKK 50.000.

s360 er ikke ansvarlig overfor Kunden for tab, mangler eller forsinkelse der skyldes tredjemands forhold. Det være sig f.eks., men ikke begrænset til, nedbrud eller fejl hos underleverandører, søgemaskiner, medier eller digital infrastruktur.

s360 er ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

s360 bestræber sig på at overholde enhver retlig regulering og vil aldrig bevidst råde Kunden til markedsføringstiltag der er i strid med nogen form for love, regler eller 3. mands rettigheder.

Kunden er selv ansvarlig i alle henseender for lovligheden af indholdet af egne hjemmesider, apps og lignende, og s360 påtager sig intet ansvar for dette indhold, uanset om s360 måtte have medvirket til markedsføringen heraf eller ej.

Kunden er nærmest til at kende f.eks. de varemærker og de særlige regler der gælder i netop Kundens branche. Kunden er derfor i enhver henseende ansvarlig for lovligheden af de markedsføringstiltag s360 udfører for Kunden, og for lovligheden af udførelsen de forslag og den vejledning kunden modtager fra s360.

5.1 Force Majeure

s360 er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure.
Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

Som force majeure anses forhold, der er uden for s360’s kontrol, og som s360 ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Force majeure kan eksempelvis være, men er ikke begrænset til, hacker- eller virusangreb, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk, usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

6. Markedsføring

s360 har ret til vederlagsfrit at anvende Kundens navn og logo som reference på sin hjemmeside og i sit markedsføringsmateriale i øvrigt.

7. Tavshedspligt

Parterne forpligter sig til at behandle de ikke-offentligt tilgængelige oplysninger Parterne giver hinanden adgang til fortroligt, til at beskytte dem mod uautoriseret adgang og til ikke at videregive dem til uvedkommende.

8. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Parterne som udspringer af disse Betingelser, Aftalen eller Parternes samarbejde i øvrigt er i alle henseender underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Retten i Aarhus som værneting i 1. instans.

(Betingelser Version 1.2, 19. august 2019.)